Bảng phân công công việc

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NĂM 2017

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Công tác sự vụ

Các môn phụ trách giảng dạy

1

TS. Trịnh Thị Kim Chi

Bộ môn Lịch sử Triết học

Giáo vụ Cao học

1. Triết học phương Đông cổ đại

2

ThS. Đinh Văn Chiến

Trưởng bộ môn Kinh tế học

Giáo vụ đại học

1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

2. Đạo đức học.

3

PGS, TS. Trịnh Doãn Chính

Bộ môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam


1. Giới thiệu các tác phẩm kinh văn Phật giáo

2. Những vấn đề cơ bản của triết học phương Đông – đặc điểm và ý nghĩa lịch sử

3. Triết học phương đông trung - cận đại

4. Đặc điểm Triết học phương Đông

5. Lịch sử tư tưởng triết học VN

4

TS. Ngô Thị Mỹ Dung

Trưởng bộ môn Lịch sử Triết học

Phó ban Kiểm định

1. Triết học pháp quyền

2. Triết học cổ điển Đức

3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

5

TS. Hồ Anh Dũng


Bộ môn Kinh tế học


1. Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam

2. Phân tích tác phẩm kinh điển của triết học Mác - Lênin

3. Triết học xã hội

4. Quyền lực chính trị

5. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

6. Chuyên đề lý luận CNXHKH nhóm 2

7. Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình CNH – HĐH ở VN

6

TS. Dương Ngọc Dũng

Bộ môn Tôn giáo học


1. Các hình thái tôn giáo trong lịch sử

2. Triết học trong khoa học tự nhiên

3. Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Hồi giáo)

4. Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Kitô giáo)

5. Triết học phương Tây hiện đại

7

TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên

Trưởng BM Tôn giáo học


1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

2. LS triết học phương Tây cổ đại

8

TS. Trần Kỳ Đồng

Bộ môn Tôn giáo học


1. Mỹ học chuyên ngành

2. Triết học tôn giáo

3. Tôn giáo và chính trị

4. Phong trào thần học giải phóng ở Châu Mỹ latinh

5. Công ước quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

6. Văn hóa chính trị

7. Mỹ học đại cương

8. Mỹ học tôn giáo

9.Tôn giáo và khoa học

9

PGS, TS. Vũ Văn Gầu

Bộ môn Triết học Mác - Lênin


1. Chuyên đề triết học Mác - Lênin

2. Triết học về con người

3. Con người và quyền con người trong thế giới hiện đại

4. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

5. CNDVBC với sự phát triển của nhận thức khoa học và thực tiễn xã hội

6. Phép biện chứng duy vật - Học thuyết về sự phát triển

10

TS. Đào Tuấn Hậu

Trưởng bộ môn Đạo đức học

Giáo vụ đào tạo tại các tỉnh

1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

2. Chuyên đề CNXHKH nhóm 3

3. Văn hóa và phát triển

4. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

5. Chuyên đề CNXHKH (nhóm 2)

6. Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN

11

TS. Bùi Thị Thu Hiền

Trưởng bộ môn Khoa học chính trị

Phó ban kiểm định

1. Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

2. Xử lý tình huống chính trị

3. Lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông

12

TS. Võ Thị Hoa


Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


1.Tư tưởng Hồ Chí Minh (đại cương)

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận

4.Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

6.Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam

7.Các Đại hội, Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

8.Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập

9.Chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam

13

TS. Phạm Thị Hồng Hoa

Bộ môn Triết học Mác - Lênin


1. Xây dựng Đảng

2. Phân tích tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin

3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

14

TS. Lê Võ Thanh Lâm

Phó khoa, Trưởng bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Phụ trách đào tạo đại học;

Trưởng ban kiểm định

1. Các tác phẩm kinh điển của CN Mác - Lênin giai đoạn Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học

2. LS tư tưởng XHCN 1

3. Chuyên đề CNXH nhóm 1

4. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

5. Lịch sử tư tưởng XHCN (II)

6. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

15

CN. Nguyễn Thị Hương Lan

Thư ký khoa

Phụ trách văn phòng

Giáo vụ hệ VLVH, hệ văn bằng 2


16

TS. Phạm Thị Loan

Trưởng bộ môn lịch sử Tư tưởng Việt Nam

Giáo vụ Nghiên cứu sinh

1. Lịch sử triết học phương Đông cổ đại

2. Triết học phương Đông trung - cận đại

3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

4. Logic học đại cương

17

TS. Cao Xuân Long

Phó khoa, Trưởng bộ môn Triết học Mác - Lênin

Phụ trách công tác NCKH

1. LS tư tưởng Việt Nam

2. Phân tích tác phẩm kinh điển của triết học Mác - Lênin

3. Chuyên đề về tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

4. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

18

TS. Vũ Ngọc Miến

Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học


1. Lịch sử các học thuyết XHCN

2. Vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của ĐCSVN

19

TS. Đoàn Ngọc Minh

Bộ môn Tôn giáo học


1.Đạo cao đài

20

ThS. Đoàn Thị Ngân

Bộ môn Khoa học chính trị


1. Quyết sách chính trị

2. Chính trị học đại cương

3. Đại Hindu

21

PGS, TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Bộ môn Khoa học chính trị


1.Triết học con người

2.Thế giới quan

3. Phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành

4.Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 5

22

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Phó khoa

Bộ môn Lịch sử Triết học

Phụ trách CTSV

1. Triết học phương tây

2. Tôn giáo học đại cương

3. Nhập môn tôn giáo học

4. Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới

5. Phân tích tác phẩm kinh điển của triết học Mác - Lênin

6. Triết học ngoài Mácxít hiện đại

23

TS. Nguyễn Trinh Nghiệu

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

5.Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

6.Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân

24

ThS. Châu Văn Ninh

Bộ môn logic học và phương pháp nghiên cứu

Kiêm nhiệm công tác NCKH

1. Phật giáo Việt Nam lịch sử và hiện đại

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học

3. Bản chất thế giới

25

TS. Ngô Tuấn Phương

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Kiểm định và đảm bảo chất lượng

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3. Logic học đại cương

4. TTHCM về nhân văn và văn hóa

5. Tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM

6. Những nguyên lý CN M-L phần 2

7. Chính trị học đại cương

26

TS. Đặng Thị Minh Phượng

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

4. Giới thiệu tác phẩm Hổ Chí Minh

5. Nghiên cứu văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam và tác phẩm Hồ Chí Minh

6. Đường lối Đại đoàn kết dân tộc và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

8. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

27

TS. Nguyễn Anh Quốc

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phụ trách chung công tác của khoa, quản lý đào tạo sau đại học

1. Nhập môn triết học

2. Triết học xã hội

3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

4. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với việc xây dựng kinh tế - xã hội ở Việt Nam

5. Đạo đức học

6. Triết học phương Đông cổ đại

7. Tôn giáo và đạo đức

28

TS. Hà Thiên Sơn

Bộ môn logic học và phương pháp nghiên cứu


1. Chuyên đề về đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản

2. Lôgich biện chứng

3. Lý luận nhận thức

4. Phân tích tác phẩm kinh điển của triết học Mác - Lênin

5. Lịch sử triết học Mác-Lênin

6. Chuyên đề lý luận CNXHKH nhóm 1

29

PGS, TS. Nguyễn Xuân Tế

Bộ môn Khoa học chính trị


1.Chính trị học đại cương

2. Quyết sách chính trị

3. Xử lý tình huống chính trị

4. Quyền lực chính trị

30

ThS. Nguyễn Thị Phương Thành

Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Phụ trách CTSV

1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

2. Tư duy chính trị của ĐCS Việt Nam qua các văn kiện, nghị quyết của Đảng

31

ThS. Vũ Thanh Thảo

Bộ môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam


1. LS tư tưởng Việt Nam

2. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

32

TS. Võ Châu Thịnh

Bộ môn Khoa học chính trị

Phụ trách Website

1. Nhập môn khoa học chính trị

2. Hệ thống chính trị thế giới hiện đại

3. Chính trị học so sánh

4. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại

5. Đảng chính trị

6. Xử lý tình huống chính trị

7. Chính trị học đại cương

33

TS.Nguyễn Anh Thường

Trưởng bộ môn logic học và phương pháp nghiên cứu


1. Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

2. Công giáo việt Nam - Lịch sử và hiện tại.

3. Đạo Tin Lành ở Việt Nam - Lịch sử và hiện tại

4. Logic học đại cương

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học

6. Giới thiệu kinh cựu ước và tân ước

34

PGS, TS. Phạm Ngọc Trâm

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

3.Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

4.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới

5. Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam

6.Biển Đông – những vấn đề lịch sử và tranh chấp

7.Phương pháp luận Hồ Chí Minh

8.Quản lý và khai thác biển đảo

9.Xây dựng hệ thống chính trị

 

TRƯỞNG KHOA TRIẾT HỌC

TS. NGUYỄN ANH QUỐC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.