• Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Trường

    Đề tài: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH AN GIANG HIỆN NAY

    Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS

    Mã số: 62.22.80.05

    Nghiên cứu sinh: MẠCH THỊ KHÁNH TRINH