• BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 2018

   

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  KHOA TRIẾT HỌC

  ___­­­­___________________________

  Số: /

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________________________________


  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 2018

   

   

  BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NĂM 2018

  (PHỤ LỤC 2)

   

  • Căn cứ vào kế hoạch chiến lược – kế hoạch 2016 – 2020
  • Căn cứ vào những quyết định về công tác cán bộ đối với Khoa Triết học
  • Căn cứ năng lực và nguyện vọng về chuyên môn của cán bộ

  Khoa triết học phân công công việc năm 2018 như sau:

   

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  Năm sinh

  CHỨC VỤ, BỘ MÔN

  CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

  Công tác sự vụ

  Các môn phụ trách giảng dạy

  Giải quyết công văn của phòng ban

  1

  ThS.Trịnh Thị Kim Chi

  1981

  Bộ môn Lịch sử Triết học

  Giáo vụ Cao học

  1.Triết học phương Đông cổ đại


  P. SAU ĐẠI HỌC

  2

  ThS. Đinh Văn Chiến


  Trưởng bộ môn Kinh tế học

  Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp sinh viên

  1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  2. Đạo đức học.

  P. ĐÀO TẠO

  3

  PGS,TS. Trịnh Doãn Chính

  1951

  Bộ môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam


  1. Giới thiệu các tác phẩm kinh văn Phật giáo

  2. Những vấn đề cơ bản của triết học phương Đông – đặc điểm và ý nghĩa lịch sử

  3. Triết học phương đông trung - cận đại

  4. Đặc điểm Triết học phương Đông

  5. Lịch sử tư tưởng triết học VN


  4

  TS.Ngô Thị Mỹ Dung

  1967

  Trưởng bộ môn Lịch sử Triết học

  P. Ban kiểm định chất lượng

  1. Triết học pháp quyền

  2. Triết học cổ điển Đức

  3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  P.KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

  5

  TS. Hồ Anh Dũng


  1954

  Bộ môn Kinh tế học


  1. Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam

  2. Phaân tích taùc phaåm kinh ñieån cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin

  3. Triết học xã hội

  4. Quyền lực chính trị

  5. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

  6. Chuyên đề lý luận CNXHKH nhóm 2

  7. Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình CNH – HĐH ở VN


  6

  TS. Dương Ngọc Dũng

  1956

  Bộ môn Tôn giáo học


  1. Các hình thái tôn giáo trong lịch sử

  2. Triết học trong khoa học tự nhiên

  3. Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Hồi giáo)

  4. Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Kitô giáo)

  5. Triết học phương Tây hiện đại


  7

  TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên

  1983

  Trưởng BM Tôn giáo học


  1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  2. Lịch sử triết học phương Tây cổ đại


  8

  TS.Trần Kỳ Đồng

  1959

  Bộ môn Tôn giáo học


  1. Mỹ học chuyên ngành

  2. Triết học tôn giáo

  3. Tôn giáo và chính trị

  4. Phong trào thần học giải phóng ở Châu Mỹ latinh

  5. Công ước quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  6. Văn hóa chính trị

  7. Mỹ học đại cương

  8. Mỹ học tôn giáo

  9.Tôn giáo và khoa học


  9

  PGS,TS. Vũ Văn Gầu

  1954

  Bộ môn Triết học Mác - Lênin


  1. Chuyeân ñeà trieát hoïc Maùc – Leânin

  2. Trieát hoïc veà con ngöôøi

  3. Con người và quyền con người trong thế giới hiện đại

  4. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  5. CNDVBC với sự phát triển của nhận thức khoa học và thực tiễn xã hội

  6. Phép biện chứng duy vật - Học thuyết về sự phát triển


  10

  TS. Đào Tuấn Hậu

  1994

  Trưởng bộ môn Đạo đức học

  Phụ trách chung công tác sinh viên

  1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

  2. Chuyên đề CNXHKH nhóm 3

  3. Văn hóa và phát triển

  4. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

  5. Chuyên đề CNXHKH (nhóm 2)

  6. Tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN

  P.CÔNG TÁC SINH VIÊN

  11

  TS. Võ Thị Hoa


  1961

  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


  1.Tư tưởng Hồ Chí Minh (đại cương)

  2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

  3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận

  4.Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

  5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thành lập đảng Cộng sản Việt Nam

  6.Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  7.Các Đại hội, Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

  8.Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập

  9.Chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam


  12

  TS.Phạm Thị Hồng Hoa

  1959

  Bộ môn Triết học Mác - Lênin


  1. Xây dựng Đảng

  2. Phân tích tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin

  3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1


  13

  ThS. Đinh Thế Hoàng


  Thư ký khoa

  Phụ trách văn phòng

  Giáo vụ hệ VLVH, hệ văn bằng 2

  1.Chính trị học đại cương


  14

  TS. Lê Võ Thanh Lâm

  1981

  Phó khoa, Trưởng bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  Phụ trách đào tạo đại học,

  quản lý thu – chi, cơ sở vật chất


  1. Các tác phẩm kinh điển của CN Mác - Lênin giai đoạn Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học
  2. LS tư tưởng XHCN 1
  3. Chuyên đề CNXH nhóm 1

  4.Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

  5. Lịch sử tư tưởng XHCN (II)

  6. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  P. ĐÀO TẠO

  P.QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

  15

  ThS. Lâm Ngọc Linh


  Bộ môn Triết học Mác - Lênin

  Giáo vụ đại học

  1.Triết học Mác – Lênin

  2. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  P. ĐÀO TẠO

  16

  TS. Phạm Thị Loan

  1983

  Trưởng bộ môn lịch sử Tư tưởng Việt Nam

  Giáo vụ Nghiên cứu sinh

  1. Lịch sử triết học phương Đông cổ đại

  2. Triết học phương Đông trung - cận đại

  3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  4. Logic học đại cương

  P. SAU ĐẠI HỌC

  17

  TS. Cao Xuân Long

  1981

  Phó khoa, Trưởng bộ môn Triết học Mác - Lênin

  Phụ trách công tác NCKH

  1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

  2. Phaân tích taùc phaåm kinh ñieån cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin

  3. Chuyên đề tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

  4. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  P. QUẢN LÝ KHOA HỌC – DỰ ÁN

  P.HỢP TÁC QUỐC TẾ

  18

  TS.Vũ Ngọc Miến

  1953

  Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học


  1. Lịch sử các học thuyết XHCN

  2. Vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của ĐCSVN


  19

  ThS.Đoàn Thị Ngân


  Bộ môn Khoa học chính trị

  Lưu bài thi, bảng điểm, tính tiền chấm thi của chuyên ngành

  1. Quyết sách chính trị

  2. Chính trị học đại cương

  3. Đạo Hindu


  20

  PGS,TS. Nguyễn Thế Nghĩa

  1952

  Bộ môn Khoa học chính trị


  1.Triết học con người

  2.Thế giới quan

  3. Phương pháp luận nghiên cứu chuyên ngành

  4.Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 5


  21

  TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  1957

  Bộ môn Lịch sử Triết học


  1. Triết học phương tây Trung – cận đại
  2. Tôn giáo học đại cương
  3. Nhập môn tôn giáo học
  4. Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới
  5. Phaân tích taùc phaåm kinh ñieån cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin

  6. Triết học ngoài Mácxít hiện đại


  22

  TS. Nguyễn Trinh Nghiệu

  1958

  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


  1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2.Khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  3.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

  5.Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

  6.Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân


  23

  ThS.Châu Văn Ninh


  Bộ môn logic học và phương pháp nghiên cứu

  Kiêm nhiệm công tác NCKH

  1. Phật giáo Việt Nam lịch sử và hiện đại

  2. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  3. Bản chất thế giới

  P. QUẢN LÝ KHOA HỌC – DỰ ÁN

  24

  ThS. Ngô Tuấn Phương

  1981

  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


  1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2.Đường lối cách mạng của ĐCSVN

  3.Logic học đại cương

  4.Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn và văn hóa

  5.Tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM

  6.Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2

  7.Chính trị học đại cương


  25

  TS.Đặng Thị Minh Phượng

  1980

  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


  1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

  4.Giới thiệu tác phẩm Hổ Chí Minh

  5.Nghiên cứu văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam và tác phẩm Hồ Chí Minh

  6.Đường lối Đại đoàn kết dân tộc và xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất

  7.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

  8.Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


  26

  TS. Nguyễn Anh Quốc

  1972

  Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trưởng ban kiểm định

  Phụ trách chung công tác của khoa, quản lý đào tạo sau đại học

  1.Nhập môn triết học

  2.Triết học xã hội

  3. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  4.Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với việc xây dựng kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  5. Đạo đức học

  6.Triết học phương Đông cổ đại

  7. Tôn giáo và đạo đức

  P. SAU ĐẠI HỌC

  P. TỔ CHỨC CÁN BỘ

  P. HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

  P.THANH TRA- PHÁP CHẾ


  27

  TS. Hà Thiên Sơn

  1954

  Bộ môn logic học và phương pháp nghiên cứu


  1. Chuyeân ñeà veà ñöôøng loái caùch maïng Ñaûng Coäng saûn

  2. Lôgich biện chứng

  3. Lý luận nhận thức

  4. Phaân tích taùc phaåm kinh ñieån cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin

  5. Lịch sử triết học Mác-Lênin

  6. Chuyên đề lý luận CNXHKH nhóm 1


  28

  PGS,TS. Nguyễn Xuân Tế


  Bộ môn Khoa học chính trị


  1.Chính trị học đại cương

  2. Quyết sách chính trị

  3. Xử lý tình huống chính trị

  4. Quyền lực chính trị


  29

  ThS. Nguyễn Thị Phương Thành


  Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học


  1. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

  2. Tư duy chính trị của ĐCS Việt Nam qua các văn kiện, nghị quyết của Đảng


  30

  ThS.Vũ Thanh Thảo

  1981

  Bộ môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam


  1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

  2. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  3. Phép biện chứng duy vật - Học thuyết về sự phát triển


  31

  TS. Võ Châu Thịnh

  1974

  Bộ môn Khoa học chính trị

  Phụ trách Website

  1. Nhập môn khoa học chính trị

  2. Hệ thống chính trị thế giới hiện đại

  3. Chính trị học so sánh

  4. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại

  5. Đảng chính trị

  6. Xử lý tình huống chính trị

  7. Chính trị học đại cương

  P. TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

  32

  TS.Nguyễn Anh Thường

  1973

  Trưởng bộ môn logic học và phương pháp nghiên cứu


  1. Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

  2. Công giáo việt Nam - Lịch sử và hiện tại.

  3. Đạo Tin Lành ở Việt Nam - Lịch sử và hiện tại

  4. Logic học đại cương

  5. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  6. Giới thiệu kinh cựu ước và tân ước


  33

  ThS. Võ Thị Thu Trang

  1985

  Bộ môn Kinh tế học

  Chuyên trách công tác kiểm định

  1. Kinh tế chính trị

  2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

  3. Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin (2)

  4. Kinh tế học

  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

  34

  PGS,TS. Phạm Ngọc Trâm

  1964

  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh


  1.Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2.Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

  3.Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

  4.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới

  5. Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam

  6.Biển Đông – những vấn đề lịch sử và tranh chấp

  7.Phương pháp luận Hồ Chí Minh

  8.Quản lý và khai thác biển đảo

  9.Xây dựng hệ thống chính trị


  35

  ThS. Trịnh Thanh Tùng


  Bộ môn Triết học

  Ủy viên công tác kiểm định

  1.Triết học Mác – Lênin

  2.Triết học phương Đông cổ đại

  => Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng


   

   

  - Giáo vụ, các trưởng bộ môn mời giảng theo sự phân công của Khoa

  - Cán bộ được phân công nhận giờ giảng theo kế hoạch của bộ môn, giáo vụ

  - Cán bộ làm công tác sự vụ giải quyết các công văn của các phòng ban liên quan trực tiếp đến công việc

  - Ngoài công việc có tính chất thường xuyên, khoa và và các bộ môn phân công những công việc có tính đặc thù và cụ thể cho cán bộ của Khoa và bộ môn quản lý

  TRƯỞNG KHOA TRIẾT HỌC

   

   

   

   

   

  TS. NGUYỄN ANH QUỐC


   

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

  KHOA TRIẾT HỌC

  ___­­­­___________________________

  Số: /

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________________________________


  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 2018

   

  BẢNG PHÂN CÔNG BỘ MÔN QUẢN LÝ NĂM 2018

  (PHỤ LỤC 3)

   

  • Căn cức vào chức năng nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Triết học
  • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn

  Khoa Triết học phân công nhiệm vụ làm công tác chuyên nhưa sau:

   

  Stt

  Bộ môn

  Cán bộ

  Môn dạy do bộ môn quản lý

  1

  Triết học Mác - Lênin

  1.TS. Cao Xuân Long

  2.PGS. TS. Vũ Văn Gầu

  3.TS. Phạm Thị Hồng Hoa

  4.ThS. Lâm Ngọc Linh

  5.ThS. Trịnh Thanh Tùng

  1. Triết học Mác – Lênin

  2. Phân tích tác phẩm kinh điển triết học Mác – Lênin

  3. Lý luận nhận thức

  4. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với việc xây dựng kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  5. Nhập môn triết học

  6. Triết học xã hội

  7. Bản chất thế giới

  8. Triết học con người

  9. Thế giới quan

  10. Chuyeân ñeà trieát hoïc Maùc – Leânin

  11. Trieát hoïc veà con ngöôøi

  12. Con người và quyền con người trong thế giới hiện đại

  13. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 1

  14. Chủ nghĩa duy vật biện chứng với sự phát triển của nhận thức khoa học và thực tiễn xã hội

  15. Phép biện chứng duy vật - Học thuyết về sự phát triển

  16. Triết học trong khoa học tự nhiên

  17. Chuyên đề tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

  2

  Chủ Nghĩa xã hội khoa học

  1.TS. Lê Võ Thanh Lâm

  2TS. Vũ Ngọc Miến

  3.ThS. Nguyễn Thị Phương Thành

  1. Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 1

  2. Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 2

  3. Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 3

  4. Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 4

  5. Chủ nghĩa xã hội khoa học nhóm 5

  6. Lịch sử các học thuyết xã hội chủ nghĩa

  7. Các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin giai đoạn Lênin về Chủ nghĩa xã hội khoa học

  8. Lịch sử tư tưởng xã hội khoa học 1

  9. Những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin phần 2

  10. Lịch sử tư tưởng xã hội khoa học 2

  11. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  12. Văn hóa và phát triển

  13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  3

  Tôn giáo học

  1.TS. Nguyễn Thị Thùy Duyên

  2.TS. Dương Ngọc Dũng

  3.TS. Trần Kỳ Đông

  1. Công giáo việt Nam - Lịch sử và hiện tại.

  2. Đạo Tin Lành ở Việt Nam - Lịch sử và hiện tại

  3. Giới thiệu kinh cựu ước và tân ước

  4. Tôn giáo học đại cương

  5. Nhập môn tôn giáo học

  6. Đạo Hindu

  7. Đạo cao đài

  8. Triết học tôn giáo

  9. Tôn giáo và chính trị

  10. Phong trào thần học giải phóng ở Châu Mỹ latinh

  11. Công ước quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  12. Tôn giáo và khoa học

  13. Các hình thái tôn giáo trong lịch sử

  14. Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Hồi giáo)

  15. Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới I (Kitô giáo)

  16. Mỹ học chuyên ngành

  17. Mỹ học đại cương

  18. Mỹ học tôn giáo

  19.Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  4

  Khoa học chính trị

  1.PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

  2. TS. Nguyễn Xuân Tế

  3.TS. Võ Châu Thịnh

  4. ThS. Đoàn Thị Ngân

  1. Nhập môn khoa học chính trị

  2. Hệ thống chính trị thế giới hiện đại

  3. Chính trị học so sánh

  4. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại

  5. Đảng chính trị

  6. Xử lý tình huống chính trị

  7. Chính trị học đại cương

  8. Xây dựng hệ thống chính trị

  9. Quyết sách chính trị

  10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị

  11. Quyền lực chính trị

  12. Văn hóa chính trị

  13. Lịch sử tư tưởng chính trị phương Đông

  14. Lịch sử tư tưởng chính trị phương Tây

  5

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1.TS. Nguyễn Anh Quốc

  2.PGS,TS. Phạm Ngọc Trâm

  3.TS. Võ Thị Hoa

  4. TS. Đặng Thị Minh Phượng

  5. ThS. Ngô Tuấn Phương

  Ts. Nguyễn Trinh Nghiệu

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết

  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế

  5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

  7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn

  8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

  9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận

  10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

  11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

  12. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân

  13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

  14. Giới thiệu tác phẩm Hổ Chí Minh

  15. Khái niệm, cơ sở, quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  16. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới

  6

  Lịch sử triết học

  1.TS. Ngô Thị Mỹ Dung

  2.TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  3. TS. Trịnh Thị Kim Chi

  1. Triết học phương Đông cổ đại

  2. Lịch sử triết học Mác-Lênin

  3. Triết học ngoài Mácxít hiện đại

  1. Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới
  2. Triết học phương tây Trung – cận đại
  3. Triết học phương Đông trung - cận đại
  4. Lịch sử triết học phương Tây cổ đại
  5. Triết học phương Tây hiện đại

  11. Giới thiệu các tác phẩm kinh văn Phật giáo

  12. Những vấn đề cơ bản của triết học phương Đông – đặc điểm và ý nghĩa lịch sử

  13. Những vấn đề cơ bản của triết học phương Tây – đặc điểm và ý nghĩa lịch sử

  14. Đặc điểm Triết học phương Đông

  15. Đặc điểm Triết học phương Tây

  7

  Lịch sử tư tưởng Việt Nam

  1.TS. Phạm Thị Loan

  2.PGS.TS. Trịnh Doãn Chính

  3.ThS. Vũ Thị Thanh Thảo

  1. Lịch sử tư tưởng Việt Nam

  2. Phật giáo Việt Nam lịch sử và hiện đại

  3. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

  8

  Logich học và phương pháp nghiên cứu khoa học

  1.Nguyễn Anh Thường

  2.TS. Hà Thiên Sơn

  3.ThS. Châu Văn Ninh

  1. Logic học đại cương

  2. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  3. Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành triết học

  4. Lôgich biện chứng

  5. Khoa học luận

  6. Phương pháp luận đổi mới và sáng tạo

  7. Phương pháp luận Hồ Chí Minh

  9

  Kinh tế học

  1.ThS. Đinh Văn Chiến

  2.TS. Hồ Anh Dũng

  3.ThS. Võ Thị Thu Trang

  1. Kinh tế học

  2. Lịch sử các học thuyết kinh tế

  3. Kinh tế chính trị

  10

  Đạo đức học

  1.Đào Tuấn Hậu

  1. Đạo đức và tôn giáo

  2. Đạo đức học

  3. Lịch sử các học thuyết đạo đức

  4. Triết học đạo đức

  5. Đạo đức và chính trị

  6. Đạo đức và khoa học

  7. Đạo đức và tôn giáo

   

  Bộ môn có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ kế cận về chuyên môn

   

  TRƯỞNG KHOA TRIẾT HỌC


  TS. NGUYỄN ANH QUỐC